1. 1 Thông tin cá nhân của bạn
  2. 2 Địa chỉ của bạn
  3. 3 Máy của bạn
  4. 4 Chào mừng bạn đến với Nespresso

Thông tin cá nhân

Hãy hoàn thành mẫu đơn dưới dây. Các trường được đánh dấu bằng một * được yêu cầu.

Tên*
Họ*
Địa chỉ email*
Số điện thoại*

Vui lòng nhập số, bắt đầu bằng số 0 và ít nhất 9 ký tự

Ví dụ: 0912345678

Mật khẩu*

Chọn một mật khẩu chữ và số an toàn và một ký tự đặc biệt

Xác nhận mật khẩu*

Bằng cách nhấp vào “tiếp tục”, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của tôi và đồng ý với Nespresso Chính sách bảo mật

Địa chỉ của bạn

THÔNG TIN TRÊN HÓA ĐƠN

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới, Các trường được đánh dấu * là bắt buộc.

Tên
Họ
Tên công ty
Số điện thoại*

Ví dụ: 0912345678


Địa chỉ 1*
Địa chỉ 2

Vui lòng chọn Tỉnh để tìm Huyện


Bản tin

Máy của bạn

Đăng ký máy pha cà phê của bạn

Tôi đã sở hữu một cỗ máy

Tôi chưa có máy.

ADD A NEW MACHINE

Mandatory fields are marked with a *
ESSENZA MINI
INISSIA
Master Origins Essenza Mini Black Bundle
Master Origins Essenza Mini Red Bundle
Master Origins Essenza Mini White Bundle
Master Origins Inissia Red Bundle
Master Origins Pixie Red Bundle
Master Origins Pixie Titan Bundle
PIXIE
OTHER

    WELCOME